Header Image for Llanwinio Community Council - Welsh

Ardystio/Cymeradwyo Cyfrifon

Ardystio a chymeradwyo cyfrifon blynyddol ar gyfer 2019-20

Mae rheoliad 15 (1) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i swyddog ariannol cyfrifol Cyngor Cymuned Llanwinio lofnodi a dyddio'r datganiad o gyfrifon, ac ardystio ei fod yn cyflwyno derbyniadau a thaliadau'r Cyngor yn gywir am y flwyddyn. Roedd y Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 30 Mehefin 2020.

Nid yw'r swyddog ariannol cyfrifol wedi llofnodi a thystio'r cyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020. Bydd y swyddog ariannol cyfrifol yn llofnodi ac yn ardystio’r datganiad o gyfrifon pan fydd pwysau uniongyrchol yr achos COVID-19 wedi tawelu.

Mae rheoliad 15 (2) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, yn dilyn yr ardystiad gan y swyddog ariannol cyfrifol y cyfeirir ato uchod, fod yn rhaid i'r Cyngor gymeradwyo 'r cyfrifon. Mae'r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 30 Mehefin 2020.

Nid yw'r Cyngor wedi gallu cwrdd i gymeradwyo'r cyfrifon gan nad yw'r swyddog ariannol cyfrifol eto wedi ardystio y cyfrifon.